Przygotowania

Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośrednie. 

 “Mamy czas do przygotowania się do tej uroczystości i poznania osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego zwłaszcza przez młodych” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, zachęcając jednocześnie wszystkich do włączenia się w dzieło beatyfikacji.

Komunikat w sprawie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Dziękujemy za  duchową pielgrzymkę Szkół Prymasowskich  na Jasną Górę, 20 maja 2020 r. o 9.30.


Dziękujemy za Waszą modlitwę, za posługę o. Jonasza Sowińskiego, za udział  delegacji ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski z Czerwiennego koło Zakopanego  i za piękną, wzruszającą muzykę. 

 

“Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

Nasz projekt wpisuje się w nadchodzącą beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Skierowany jest do szkół i placówek noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Celem zadania jest kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie wartości, którym wierny był Prymas oraz upowszechnianie wiedzy o historii Polski i dziedzictwie narodowym.

Każdą z 220 placówek zapraszamy do wykonania 5 z 10 zaproponowanych zadań, z których jedno jest obowiązkowe. Projekt zostanie zakończony spotkaniem podsumowującym w Warszawie w czerwcu 2020 roku, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze prace.

O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi działalność edukacyjną i wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem Stowarzyszenia jest m.in. integrowanie środowisk związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia oraz budowanie i wzmacnianie wspólnoty wokół wartości, jakie uosabia nasz Patron.

Tworzymy instytucjonalne ramy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Chcemy pobudzać nowatorstwo i wzmacniać inicjatywy pedagogiczne zmierzające do osobowego rozwoju wychowanków.  Biskie jest nam rozwijanie aktywności społecznej poprzez dzielenie się doświadczeniami, radą, pomocą i organizowaniem nowych form działań zmierzających do promowania wiedzy o życiu i dziedzictwie Prymasa.

Zadania projektu

OPIS   ZADAŃ

 

Drodzy! Dziękujemy za piękne prace, za Wasz wysiłek. Czekamy nadal. Jeśli ktoś nie zdążył,  nie wysłał, przysyłajcie! Ważne, aby wszystko dotarło. 

UWAGA! Zapraszamy do udziału w projekcie również te szkoły, które nie zgłosiły się dotąd do udziału w uroczystości beatyfikacji. Można przesłać ankietę wyłącznie z zaznaczeniem udziału w projekcie, nie w beatyfikacji  lub zgłoszenie udziału w konkursie wraz z pracami konkursowymi.

Formularze znajdują się u dołu na tej stronie oraz  w zakładce dokumenty do pobrania

Czekamy na prace konkursowe do 31 maja 2020 roku!

Masz problem, nie wyrabiasz się – pisz do nas! Każdą sytuację rozpatrujemy indywidualnie.

Projekt  “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”  skierowany jest do szkół i placówek oświatowych noszących imię Prymasa.  Polega on na realizacji 5 z 10 zaproponowanych zadań, w tym jednego obowiązkowego dla wszystkich uczestników.

Projekt ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez promowanie idei bliskich Prymasowi Tysiąclecia, którego  życie i dzieło nierozerwalnie związane jest z polską historią, walką o wolność i niepodległość ojczyzny.

Projekt koncentruje się na upowszechnianiu wiedzy o historii Polski i dziedzictwie narodowym, a także wzmacnianiu wspólnoty Polaków.  Prymas Wyszyński, wielki patriota i charyzmatyczny duchowny, niósł w swoim posłaniu naukę o najwyższych wartościach moralnych, etycznych i społecznych. Podczas swoich pielgrzymek po różnych regionach Polski pozostawił w pamięci wiernych wspomnienia i pamiątki, które do dziś są świadectwem Jego żywej obecności. Przypominał Polakom o poszanowaniu godności i praw człowieka, prawie do wolności, do pracy i prawie do zrzeszania się. W swojej myśli społecznej wiele miejsca poświęcił sprawom związanym z narodem, miejscem pracy w życiu człowieka, rolą kobiety we współczesnym społeczeństwie i znaczeniem rodziny.

Jakie są założenia i zadania projektu?   

Każda z  220 szkół noszących imię Prymasa Wyszyńskiego otrzymuje  zaproszenie do wykonania 5 z 10 zaproponowanych zadań, wśród których jedno jest obowiązkowe. Udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

UWAGA: Każda szkoła wybiera i przesyła 5 prac –  tylko po jednej, ocenionej przez siebie jako najlepsza, z każdego z 5 zrealizowanych zadań (w tym obowiązkowego). Prace muszą zostać przesłane najpóźniej  31.05.2020.

DODATKOWY OPIS I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYBORU ZADAŃ ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

Wyjaśniamy, że każda szkoła, która zgłasza udział w konkursie poprzez przesłanie ankiety beatyfikacyjnej, sama decyduje, jakie 4 kategorie z 10 zaproponowanych będą konkursowymi oraz obowiązkowo realizuje zadanie nr 10 (projekt znaczka). Szkoła wybiera po jednej pracy z każdej z tych 5 kategorii  i przesyła 5 najlepszych prac – po jednej z 4 wybranych przez siebie kategorii oraz jedną obowiązkową. Przy każdej z prac szkoła określa kategorię, w jakiej zgłoszona jest praca. Do tych 5 prac (przesyłanych obecnie wyłącznie elektronicznie) należy dołączyć kartę zgłoszenia w konkursie z klauzulą RODO. Karta oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie https:  //poznajprymasatysiaclecia.pl/, w zakładkach “Zadania projektu” oraz “Dokumenty do pobrania”.

Kryteria oceny prac:

    • oryginalna, atrakcyjna forma przekazu,
    • bogactwo i różnorodność działań i treści,
    • nowatorska, kreatywna realizacja działania,
    • wyraz artystyczny.

Do 10 zadań należą:

1. Apel, inscenizacja lub inna uroczystość poświęcona Patronowi Szkoły. Zdjęcia z opisem lub krótkie filmy – maksymalnie 10 minut; materiały przesłane w formie elektronicznej.
– opracowanie przez uczniów i nauczycieli scenariusza uroczystości, przygotowanie dekoracji, rekwizytów i kostiumów, nagłośnienia, przydzielenie ról uczniom, próby artystyczne, przygotowanie zaproszeń dla gości – przedstawicieli społeczności lokalnej, realizacja i udokumentowanie wydarzenia.  Można przesłać wyłącznie plan, scenariusz, projekty dekoracji, rekwizytów.

2. “Dziękuję Ci, Prymasie”  – list otwarty lub wiersz uczniowski.                     Listy, wiersze w formie papierowej.

3. Odszukanie świadka życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przeprowadzenie z nim wywiadu.
Zdjęcia z opisem, nagranie audialne lub filmowe.
– nawiązanie kontaktu z lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu odszukania świadków życia i działalności Prymasa Wyszyńskiego, przeprowadzenie wywiadu, wykonanie pamiątkowych zdjęć lub nagranie filmu. (maksymalnie 10 minut).  Nagranie może zostać przeprowadzone przez Internet albo spisane i wysłane w formie tekstu.

4. Wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: “Człowiek niezwykłej miary”.
Płyta z prezentacją. Obecnie prezentacja przesłana elektronicznie – np. poprzez Wetransfer albo dysk Google.
– opracowanie przez szkoły prezentacji i przesłanie jej na adres ( mailowy) wskazany przez Stowarzyszenie, (maksymalnie 3 minuty)
– najlepsze prezentacje zostaną umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

5. Zorganizowanie ścieżki edukacyjnej “Śladami naszego Patrona”.    Zdjęcia z opisem, mapa.
– opracowanie przez uczniów planu i regulaminu wycieczki, przejście ścieżką edukacyjną przez uczniów z nauczycielami i rodzicami, udokumentowanie wycieczki (zdjęcia, krótkie filmy) wraz z wykonaną przez uczniów załączoną mapą. Przejście ścieżką mogą wykonać uczniowie indywidualnie z rodzicami i zebrane w ten sposób materiały dołączyć do prezentacji zadania.

6. Konkurs plastyczny pt. “ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”.
Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

7. Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pogrupowanych wg tematów: a) Ojczyzna, naród, patriotyzm; b) rodzina, dom, człowiek.
– uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem,
–  prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

Uwaga! Uczeń wybiera tematykę a) lub b) i wykonuje jeden plakat. Szkoła ocenia wszystkie plakaty łącznie, wybiera jeden najlepszy (albo z grupy a, albo z b) i przesyła tylko jedną pracę konkursową.

8. Opracowanie oryginalnego scenariusza zajęć wychowawczo – profilaktycznych w oparciu o Dekalog Patrona.
Scenariusz zajęć.
– opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o “ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”, realizacja zajęć (jeśli jest to możliwe),
– wyróżnione scenariusze zostaną umieszczone w Banku Pomysłów na stronie Stowarzyszenia.

9. Opracowanie wzoru certyfikatu przyznawanego szkole za udział w projekcie upamiętniającym beatyfikację Patrona.
Wzór certyfikatu w formacie A3, technika dowolna.
– uczniowie opracowują wzór certyfikatu związanego tematycznie z beatyfikacją Prymasa Wyszyńskiego i realizowanym projektem,
– prezentacja wybranych pomysłów na stronie Stowarzyszenia,
–  uhonorowanie najlepszego pomysłu jako wzoru pamiątkowego certyfikatu wręczanego szkołom.

10. Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość beatyfikacji.     ZADANIE OBOWIĄZKOWE
Praca plastyczna w formacie A4, technika dowolna.
– wykonanie przez uczniów projektu znaczka pocztowego.

Wszystkie prace plastyczne, zdjęcia, nagrania, projekty, scenariusze itd. powinny zostać przesłane na adres wskazany poniżej przez Stowarzyszenie i oceniane będą przez zespół zadaniowy Stowarzyszenia. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas spotkania w Warszawie, gdzie jednocześnie nastąpi  wręczenie podziękowań i certyfikatów. Nagrodzone prace będą umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

Terminy realizacji projektu:

2.03.2020 – ogłoszenie projektu na stronie Stowarzyszenia i stronie internetowej projektu.

31.03.2020 – 31.05.2020 – przesyłanie zrealizowanych zadań przez uczestników projektu do Stowarzyszenia.

Prosimy o przesyłanie materiałów w formie elektronicznej  na adres email : zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

UWAGA! Prosimy o wstrzymanie się z przesyłaniem materiałów pocztą do odwołania. Materiały można przesłać poprzez Internet, z wykorzystaniem narzędzi jak np. Wetransfer do materiałów o większej objętości.

Prosimy o przesłanie materiałów w formie tradycyjnej (papierowej) na adres pocztowy:
Brzóza Królewska 473
37-307 Leżajsk

z dopiskiem:

„PRYMAS WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY”

15-20.06.2020 – ogłoszenie laureatów.

termin zawieszony do ustalenia – uroczyste spotkanie podsumowujące projekt i wręczenie nagród.

Miejsce spotkania podsumowującego: 

Mt5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Augusta Hlonda 1   

Uczestnicy spotkania organizują przyjazd na własny koszt.

Przesłane prace pozostają w dyspozycji organizatora.

Karta zgłoszenia do konkursu “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” z KLAUZULĄ RODO  (obowiązkowe do przesłania wraz z pracą konkursową)

UWAGA! Jeśli rodzice nie mogą w obecnej sytuacji zrobić skanu  podpisanej zgody lub dostarczyć szkole oryginału, prosimy o przesłanie zdjęcia podpisanej zgody.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Patronat honorowy:

Partnerzy programu

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.