FINAŁ PROJEKTU

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA!

GALA PROJEKTU

Przygotowania

 

Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośrednie. 

 “Mamy czas do przygotowania się do tej uroczystości i poznania osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego zwłaszcza przez młodych” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, zachęcając jednocześnie wszystkich do włączenia się w dzieło beatyfikacji.

Komunikat w sprawie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Dziękujemy za  duchową pielgrzymkę Szkół Prymasowskich  na Jasną Górę, 20 maja 2020 r. o 9.30.


Dziękujemy za Waszą modlitwę, za posługę o. Jonasza Sowińskiego, za udział  delegacji ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski z Czerwiennego koło Zakopanego  i za piękną, wzruszającą muzykę. 

 

“Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

Nasz projekt wpisuje się w nadchodzącą beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Skierowany jest do szkół i placówek noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Celem zadania jest kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie wartości, którym wierny był Prymas oraz upowszechnianie wiedzy o historii Polski i dziedzictwie narodowym.

Każdą z 220 placówek zapraszamy do wykonania 5 z 10 zaproponowanych zadań, z których jedno jest obowiązkowe. Projekt zostanie zakończony spotkaniem podsumowującym w Warszawie w czerwcu 2020 roku, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze prace.

O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi działalność edukacyjną i wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem Stowarzyszenia jest m.in. integrowanie środowisk związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia oraz budowanie i wzmacnianie wspólnoty wokół wartości, jakie uosabia nasz Patron.

Tworzymy instytucjonalne ramy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Chcemy pobudzać nowatorstwo i wzmacniać inicjatywy pedagogiczne zmierzające do osobowego rozwoju wychowanków.  Biskie jest nam rozwijanie aktywności społecznej poprzez dzielenie się doświadczeniami, radą, pomocą i organizowaniem nowych form działań zmierzających do promowania wiedzy o życiu i dziedzictwie Prymasa.

Zadania projektu

 

 

FILM  – FINAŁOWA GALA PROJEKTU

OPIS   ZADAŃ

W środę 28.10 o godzinie 12 zapraszamy na finał online. Informacje są tutaj

Już są wyniki konkursu !!!  Więcej  informacji tutaj

Werdykt Konkursu Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary

 

 

UWAGA! Zaprosiliśmy do udziału w projekcie również te szkoły, które nie zgłosiły się dotąd do udziału w uroczystości beatyfikacji. Można było przesłać ankietę wyłącznie z zaznaczeniem udziału w projekcie, nie w beatyfikacji  lub zgłoszeniem udziału w konkursie wraz z pracami konkursowymi. O nowym terminie beatyfikacji będziemy informować, jak tylko zostanie ustalony.

Formularze znajdują się u dołu na tej stronie oraz  w zakładce dokumenty do pobrania

Masz problem, pytanie – pisz do nas! Każdą sytuację rozpatrujemy indywidualnie.

Projekt  “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”  skierowany jest do szkół i placówek oświatowych noszących imię Prymasa.  Polega on na realizacji 5 z 10 zaproponowanych zadań, w tym jednego obowiązkowego dla wszystkich uczestników.

Projekt ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez promowanie idei bliskich Prymasowi Tysiąclecia, którego  życie i dzieło nierozerwalnie związane jest z polską historią, walką o wolność i niepodległość ojczyzny.

Projekt koncentruje się na upowszechnianiu wiedzy o historii Polski i dziedzictwie narodowym, a także wzmacnianiu wspólnoty Polaków.  Prymas Wyszyński, wielki patriota i charyzmatyczny duchowny, niósł w swoim posłaniu naukę o najwyższych wartościach moralnych, etycznych i społecznych. Podczas swoich pielgrzymek po różnych regionach Polski pozostawił w pamięci wiernych wspomnienia i pamiątki, które do dziś są świadectwem Jego żywej obecności. Przypominał Polakom o poszanowaniu godności i praw człowieka, prawie do wolności, do pracy i prawie do zrzeszania się. W swojej myśli społecznej wiele miejsca poświęcił sprawom związanym z narodem, miejscem pracy w życiu człowieka, rolą kobiety we współczesnym społeczeństwie i znaczeniem rodziny.

Jakie są założenia i zadania projektu?   

Każda z  220 szkół noszących imię Prymasa Wyszyńskiego otrzymuje  zaproszenie do wykonania 5 z 10 zaproponowanych zadań, wśród których jedno jest obowiązkowe. Udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

UWAGA: Każda szkoła wybiera i przesyła 5 prac –  tylko po jednej, ocenionej przez siebie jako najlepsza, z każdego z 5 zrealizowanych zadań (w tym obowiązkowego). Prace muszą zostać przesłane najpóźniej  31.05.2020.

DODATKOWY OPIS I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYBORU ZADAŃ ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

Wyjaśniamy, że każda szkoła, która zgłasza udział w konkursie poprzez przesłanie ankiety beatyfikacyjnej, sama decyduje, jakie 4 kategorie z 10 zaproponowanych będą konkursowymi oraz obowiązkowo realizuje zadanie nr 10 (projekt znaczka). Szkoła wybiera po jednej pracy z każdej z tych 5 kategorii  i przesyła 5 najlepszych prac – po jednej z 4 wybranych przez siebie kategorii oraz jedną obowiązkową. Przy każdej z prac szkoła określa kategorię, w jakiej zgłoszona jest praca. Do tych 5 prac (przesyłanych obecnie wyłącznie elektronicznie) należy dołączyć kartę zgłoszenia w konkursie z klauzulą RODO. Karta oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie https:  //poznajprymasatysiaclecia.pl/, w zakładkach “Zadania projektu” oraz “Dokumenty do pobrania”.

Kryteria oceny prac:

    • oryginalna, atrakcyjna forma przekazu,
    • bogactwo i różnorodność działań i treści,
    • nowatorska, kreatywna realizacja działania,
    • wyraz artystyczny.

Do 10 zadań należą:

1. Apel, inscenizacja lub inna uroczystość poświęcona Patronowi Szkoły. Zdjęcia z opisem lub krótkie filmy – maksymalnie 10 minut; materiały przesłane w formie elektronicznej.
– opracowanie przez uczniów i nauczycieli scenariusza uroczystości, przygotowanie dekoracji, rekwizytów i kostiumów, nagłośnienia, przydzielenie ról uczniom, próby artystyczne, przygotowanie zaproszeń dla gości – przedstawicieli społeczności lokalnej, realizacja i udokumentowanie wydarzenia.  Można przesłać wyłącznie plan, scenariusz, projekty dekoracji, rekwizytów.

2. “Dziękuję Ci, Prymasie”  – list otwarty lub wiersz uczniowski.                     Listy, wiersze w formie papierowej.

3. Odszukanie świadka życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przeprowadzenie z nim wywiadu.
Zdjęcia z opisem, nagranie audialne lub filmowe.
– nawiązanie kontaktu z lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu odszukania świadków życia i działalności Prymasa Wyszyńskiego, przeprowadzenie wywiadu, wykonanie pamiątkowych zdjęć lub nagranie filmu. (maksymalnie 10 minut).  Nagranie może zostać przeprowadzone przez Internet albo spisane i wysłane w formie tekstu.

4. Wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: “Człowiek niezwykłej miary”.
Płyta z prezentacją. Obecnie prezentacja przesłana elektronicznie – np. poprzez Wetransfer albo dysk Google.
– opracowanie przez szkoły prezentacji i przesłanie jej na adres ( mailowy) wskazany przez Stowarzyszenie, (maksymalnie 3 minuty)
– najlepsze prezentacje zostaną umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

5. Zorganizowanie ścieżki edukacyjnej “Śladami naszego Patrona”.    Zdjęcia z opisem, mapa.
– opracowanie przez uczniów planu i regulaminu wycieczki, przejście ścieżką edukacyjną przez uczniów z nauczycielami i rodzicami, udokumentowanie wycieczki (zdjęcia, krótkie filmy) wraz z wykonaną przez uczniów załączoną mapą. Przejście ścieżką mogą wykonać uczniowie indywidualnie z rodzicami i zebrane w ten sposób materiały dołączyć do prezentacji zadania.

6. Konkurs plastyczny pt. “ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”.
Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

7. Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pogrupowanych wg tematów: a) Ojczyzna, naród, patriotyzm; b) rodzina, dom, człowiek.
– uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem,
–  prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

Uwaga! Uczeń wybiera tematykę a) lub b) i wykonuje jeden plakat. Szkoła ocenia wszystkie plakaty łącznie, wybiera jeden najlepszy (albo z grupy a, albo z b) i przesyła tylko jedną pracę konkursową.

8. Opracowanie oryginalnego scenariusza zajęć wychowawczo – profilaktycznych w oparciu o Dekalog Patrona.
Scenariusz zajęć.
– opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o “ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”, realizacja zajęć (jeśli jest to możliwe),
– wyróżnione scenariusze zostaną umieszczone w Banku Pomysłów na stronie Stowarzyszenia.

9. Opracowanie wzoru certyfikatu przyznawanego szkole za udział w projekcie upamiętniającym beatyfikację Patrona.
Wzór certyfikatu w formacie A3, technika dowolna.
– uczniowie opracowują wzór certyfikatu związanego tematycznie z beatyfikacją Prymasa Wyszyńskiego i realizowanym projektem,
– prezentacja wybranych pomysłów na stronie Stowarzyszenia,
–  uhonorowanie najlepszego pomysłu jako wzoru pamiątkowego certyfikatu wręczanego szkołom.

10. Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość beatyfikacji.     ZADANIE OBOWIĄZKOWE
Praca plastyczna w formacie A4, technika dowolna.
– wykonanie przez uczniów projektu znaczka pocztowego.

Wszystkie prace plastyczne, zdjęcia, nagrania, projekty, scenariusze itd. powinny zostać przesłane na adres wskazany poniżej przez Stowarzyszenie i oceniane będą przez zespół zadaniowy Stowarzyszenia. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas spotkania w Warszawie, gdzie jednocześnie nastąpi  wręczenie podziękowań i certyfikatów. Nagrodzone prace będą umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

Terminy realizacji projektu:

2.03.2020 – ogłoszenie projektu na stronie Stowarzyszenia i stronie internetowej projektu.

31.03.2020 – 31.05.2020 – przesyłanie zrealizowanych zadań przez uczestników projektu do Stowarzyszenia.

Prosimy o przesyłanie materiałów w formie elektronicznej  na adres email : zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

UWAGA! Prosimy o wstrzymanie się z przesyłaniem materiałów pocztą do odwołania. Materiały można przesłać poprzez Internet, z wykorzystaniem narzędzi jak np. Wetransfer do materiałów o większej objętości.

Prosimy o przesłanie materiałów w formie tradycyjnej (papierowej) na adres pocztowy:
Brzóza Królewska 473
37-307 Leżajsk

z dopiskiem:

„PRYMAS WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY”

21 września 2020 roku – ogłoszenie wyników

28 października 2020 roku – uroczyste spotkanie podsumowujące projekt i wręczenie nagród.

Miejsce spotkania podsumowującego – spotkanie odbędzie się online.

 

Mt5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Augusta Hlonda 1   

 

Przesłane prace pozostają w dyspozycji organizatora.

Karta zgłoszenia do konkursu “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” z KLAUZULĄ RODO  (obowiązkowe do przesłania wraz z pracą konkursową)

UWAGA! Jeśli rodzice nie mogą w obecnej sytuacji zrobić skanu  podpisanej zgody lub dostarczyć szkole oryginału, prosimy o przesłanie zdjęcia podpisanej zgody.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Patronat honorowy:

Partnerzy programu

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.