OPIS   ZADAŃ

Projekt  “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”  skierowany jest do szkół i placówek oświatowych noszących imię Prymasa.  Polega on na realizacji 5 z 10 zaproponowanych zadań, w tym jednego obowiązkowego dla wszystkich uczestników. 

Projekt ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez promowanie idei bliskich Prymasowi Tysiąclecia, którego  życie i dzieło nierozerwalnie związane jest z polską historią, walką o wolność i niepodległość ojczyzny.

Projekt koncentruje się na upowszechnianiu wiedzy o historii Polski i dziedzictwie narodowym, a także wzmacnianiu wspólnoty Polaków.  Prymas Wyszyński, wielki patriota i charyzmatyczny duchowny, niósł w swoim posłaniu naukę o najwyższych wartościach moralnych, etycznych i społecznych. Podczas swoich pielgrzymek po różnych regionach Polski pozostawił w pamięci wiernych wspomnienia i pamiątki, które do dziś są świadectwem Jego żywej obecności. Przypominał Polakom o poszanowaniu godności i praw człowieka, prawie do wolności, do pracy i prawie do zrzeszania się. W swojej myśli społecznej wiele miejsca poświęcił sprawom związanym z narodem, miejscem pracy w życiu człowieka, rolą kobiety we współczesnym społeczeństwie i znaczeniem rodziny.

Jakie są założenia i zadania projektu?   

Każda z  220 szkół noszących imię Prymasa Wyszyńskiego otrzymuje  zaproszenie do wykonania 5 z 10 zaproponowanych zadań, wśród których jedno jest obowiązkowe. Udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

UWAGA: Każda szkoła wybiera i przesyła tylko jedno, ocenione przez siebie jako najlepsze, z każdego z 5 zrealizowanych zadań (w tym obowiązkowe). Prace muszą zostać przesłane najpóźniej 30.04.2020.

Kryteria oceny prac:

    • oryginalna, atrakcyjna forma przekazu,
    • bogactwo i różnorodność działań i treści,
    • nowatorska, kreatywna realizacja działania,
    • wyraz artystyczny.

Do 10 zadań należą:

1. Apel, inscenizacja lub inna uroczystość poświęcona Patronowi Szkoły. Zdjęcia z opisem lub krótkie filmy – maksymalnie 10 minut; materiały przesłane w formie elektronicznej.
– opracowanie przez uczniów i nauczycieli scenariusza uroczystości, przygotowanie dekoracji, rekwizytów i kostiumów, nagłośnienia, przydzielenie ról uczniom, próby artystyczne, przygotowanie zaproszeń dla gości – przedstawicieli społeczności lokalnej, realizacja i udokumentowanie wydarzenia.

2. “Dziękuję Ci, Prymasie”  – list otwarty lub wiersz uczniowski.                     Listy, wiersze w formie papierowej. 

3. Odszukanie świadka życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przeprowadzenie z nim wywiadu.
Zdjęcia z opisem, nagranie audialne lub filmowe.
– nawiązanie kontaktu z lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu odszukania świadków życia i działalności Prymasa Wyszyńskiego, przeprowadzenie wywiadu, wykonanie pamiątkowych zdjęć lub nagranie filmu. (maksymalnie 10 minut)

4. Wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: “Człowiek niezwykłej miary”.
Płyta z prezentacją.
– opracowanie przez szkoły prezentacji i przesłanie jej na adres wskazany przez Stowarzyszenie, (maksymalnie 3 minuty)
– najlepsze prezentacje zostaną umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

5. Zorganizowanie ścieżki edukacyjnej “Śladami naszego Patrona”.    Zdjęcia z opisem, mapa.
– opracowanie przez uczniów planu i regulaminu wycieczki, przejście ścieżką edukacyjną przez uczniów z nauczycielami i rodzicami, udokumentowanie wycieczki (zdjęcia, krótkie filmy) wraz z wykonaną przez uczniów załączoną mapą.

6. Konkurs plastyczny pt. “ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”.
Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

7. Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pogrupowanych wg tematów: a) Ojczyzna, naród, patriotyzm; b) rodzina, dom, człowiek.
– uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem,
–  prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

8. Opracowanie oryginalnego scenariusza zajęć wychowawczo – profilaktycznych w oparciu o Dekalog Patrona.
Scenariusz zajęć.
– opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o “ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”, realizacja zajęć,
– wyróżnione scenariusze zostaną umieszczone w Banku Pomysłów na stronie Stowarzyszenia.

9. Opracowanie wzoru certyfikatu przyznawanego szkole za udział w projekcie upamiętniającym beatyfikację Patrona.
Wzór certyfikatu w formacie A3, technika dowolna.
– uczniowie opracowują wzór certyfikatu związanego tematycznie z beatyfikacją Prymasa Wyszyńskiego i realizowanym projektem, 
– prezentacja wybranych pomysłów na stronie Stowarzyszenia,
–  uhonorowanie najlepszego pomysłu jako wzoru pamiątkowego certyfikatu wręczanego szkołom.

10. Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość beatyfikacji.     ZADANIE OBOWIĄZKOWE
Praca plastyczna w formacie A4, technika dowolna. 
– wykonanie przez uczniów projektu znaczka pocztowego.

Wszystkie prace plastyczne, zdjęcia, nagrania, projekty, scenariusze itd. powinny zostać przesłane na adres wskazany poniżej przez Stowarzyszenie i oceniane będą przez zespół zadaniowy Stowarzyszenia. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas spotkania w Warszawie, gdzie jednocześnie nastąpi  wręczenie podziękowań i certyfikatów. Nagrodzone prace będą umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

Terminy realizacji projektu:

2.03.2020 – ogłoszenie projektu na stronie Stowarzyszenia i stronie internetowej projektu.

31.03.2020 – 15.05.2020 – przesyłanie zrealizowanych zadań przez uczestników projektu do Stowarzyszenia. 

Prosimy o przesyłanie materiałów w formie elektronicznej  na adres email : zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

Prosimy o przesłanie materiałów w formie tradycyjnej (papierowej) na adres pocztowy:
Brzóza Królewska 473
37-307 Leżajsk

z dopiskiem: 

„PRYMAS WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY”

25.05.2020 – ogłoszenie laureatów.

13.06.2020 – uroczyste spotkanie podsumowujące projekt i wręczenie nagród.

Miejsce spotkania podsumowującego: 

Mt5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Augusta Hlonda 1   

Uczestnicy spotkania organizują przyjazd na własny koszt.

Przesłane prace pozostają w dyspozycji organizatora.

Karta zgłoszenia do konkursu “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” z KLAUZULĄ RODO  (obowiązkowe do przesłania wraz z pracą konkursową) 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Patronat honorowy: